Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 5. Geheimhouding

Artikel 6. Betaling

Artikel 7. Annulering en opzegging

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

1.  Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer

2.  Opdrachtnemer: Praktijk Sentrum Vertroue

3.  Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen       dienstverlening

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten         van of met opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

  2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden         dienen te worden betrokken.

3.  De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand               gewezen.

 

Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst

1.  Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen           na 30 dagen.

2.  De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.  Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

4.  Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of         aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  5.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer           is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer opdrachtnemer een mondelinge afspraak schriftelijk bevestigd heeft.

6.  Bij kindercoaching moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende       gezaghebbende ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming  voor geeft.

7.  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze      voor een bepaalde tijd is aangegaan.

8.  Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven      aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij           opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.

9.  Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of            aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1.  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.  Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

3.  Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt,       indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

4.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever      redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.      Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het                recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven           aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte        onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5. Geheimhouding

1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit                  andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van      de informatie.

2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet        of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en        is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

3.  In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van alle                         uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

 

Artikel 6. Betaling

1.  De opdrachtgever ontvangt maandelijks of per vooraf afgesproken aantal coaching sessies een factuur.

  2  Facturen dienen door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door opdrachtnemer            aan te wijzen bankrekening.

  3.  Indien na twee betalingsherinneringen het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Sentrum Vertroue worden        de vorderingen op opdrachtgever ter incasso uit handen gegeven aan derden.

  4.  Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke        en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

 

Artikel 7. Annulering en opzegging

1.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid,                      sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

  2.  Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren                             telefonisch of per mail aan opdrachtnemer te worden doorgegeven.

3.  Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is                        opdrachtnemer gerechtigd 100% van het afspraak tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.

  4.  Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient                    schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

Artikel 8. Overig

1.  Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders(s)/verzorger(s).

2.  De ouder/verzorger dient tijdens de kindercoaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

3.  Alle door Opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software,             boeken, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de                    opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar                     gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4.  De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare               staat  te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de                 schade te verhalen op opdrachtgever.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands               recht van toepassing.

2.  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van         toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het                             arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

 3.  Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.